ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΜΑΪΟΣ 2013


Περιοδικό Ἡ Δράση μας, ἔτος ΝΒ', τ. 509 , ΜΑΪΟΣ 2013

Περιεχόμενα

 
* Μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν
(Ποίημα)
 
*  Τό Α καί τό Ω
( ...Ὁ παντοκράτωρ Χριστός κυβερνᾶ τά πάντα.
Εἶναι ἄναρχος καί ἀτελεύτητος. Εἶναι παρών σήμερα, ἀλλά καί
πρό πάντων τῶν αἰώνων, ἀφοῦ εἶναι συνάναρχος μέ τόν Πατέρα.
Θά ἔλθει δέ γιά δεύτερη φορά ἔνδοξος
γιά νά ἀποδώσει στόν καθένα κατά τά ἔργα του...)


*  Μέτρον τοῦ ἀνθρώπου ὁ Κύριος Ἰησοῦς
(...Μέσα στό συγκλονιστικότερο βιβλίο τῶν αἰώνων
ὑπάρχουν μερικές λέξεις πού εἶναι ἀπό τίς πιό τρυφερές καί πιό ἁπαλές.
Τό βιβλίο εἶναι «Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου», καί ὁ συγγραφέας της,
ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, μᾶς μεταφέρει τούς ἀκόλουθους τρυφερούς λόγους
τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ:
«Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου
καί ἀνοίξῃ τήν θύραν, καί εἰσελεύσομαι πρός αὐτόν
καί δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καί αὐτός μετ᾽ ἐμοῦ» (Ἀποκ. γ΄ 20).
Γιατί δέν Τοῦ ἀνοίγουμε;...)


*  Τέλειος Θεός καί τέλειος Ἄνθρωπος
(Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, χωρίς νά παύσει νά εἶναι Θεός!
Γι’ αὐτό ἀκριβῶς ἡ θυσία Του ἐπί τοῦ Σταυροῦ ἔχει ἀτίμητη ἀξία
καί δικαιώνει τόν ἄνθρωπο. Δέν ἦταν ἡ θυσία
ἑνός ἀπολύτως ἀναμάρτητου ἀνθρώπου, ἀλλά θυσία τοῦ Θεανθρώπου...)


*  Πῶς Τόν ἀναγνώρισες, ἀπόστολε;
(...οἱ ἄλλοι συμμαθητές σου νά μήν ἔχουν τίποτε ὑποψιασθεῖ,
πῶς ἐσύ Τόν ἀναγνώρισες;  Καί γιατί πρίν ἀπό τήν Ἀνάσταση
Τόν ἀποκαλοῦσες Ἰησοῦ, ἐνῶ τώρα Κύριο; Κύριος θά πεῖ Θεός.
Πῶς τώρα Τόν ἀναγνωρίζεις Θεό καί τό λές μέ τέτοια βεβαιότητα;
Πές μου, Ἀπόστολε, πῶς Τόν ἀναγνώρισες τόν Κύριο;
Καί πῶς Τόν ἀποκάλεσες Κύριο;..)


*  Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή
(Ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή εἶναι ὡραῖο καί εὐγενικό παράδειγμα
γυναικείας ἀφοσιώσεως, πού φθάνει στήν αὐταπάρνηση καί τόν ἡρωισμό...)


* Προσέγγιση στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
(μέσα ἀπό τρεῖς εἰκονογραφικούς τύπους:
-Ὁ Χριστός ὡς «ὁ παλαιός τῶν ἡμερῶν»
-Ὁ Ἀναπεσών
-Ὁ Χριστός «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ»)

* «Ὁ Ποιμήν ὁ Καλός»
(...Ὁ ποιμήν. Ὁ ὕψιστος τύπος τοῦ ποιμένα στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου.
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ κατ᾽ ἐξοχήν ποιμήν καί ἐπίσκοπος τῶν ψυχῶν μας,
γιά τόν Ὁποῖο μίλησαν οἱ Προφῆτες...)


* Ὁ Χριστός μου... πῶς ζωγραφίζω
(...ἀφοῦ ἐγώ εἶµαι ἕνας σηµερινός καλλιτέχνης...
καί ἀφοῦ δέν ἔχω κάποια ἐκκλησιαστική ἀποστολή καί καµιά ἰδεολογία,
καταφέρνω (ἀπολαµβάνω) νά τόν ζωγραφίζω...
ΕΥΘΥΜΗΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ)


* 5 ἐρωτήματα στούς συμφοιτητές μας
(ἐξ αἰτίας τοῦ ἀφιερώματος τῆς «Δράσεως» σταθήκαμε
ἀπέναντι στούς συμφοιτητές μας καί τούς ὑποβάλαμε 5 ἐρωτήματα
σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι περίπου ὅπως τό ἔκανε κι Ἐκεῖνος,
ὅταν ἦταν στή γῆ. Τότε πού ρώτησε τούς Φαρισαίους τί πιστεύουν γι’ Αὐτόν...)


* Τό Φῶς τοῦ κόσμου
(Δέν εἶπε ἁπλῶς, τά ρήματά μου εἶναι φῶς ἤ τά ἔργα μου εἶναι φωτεινά,
ἀλλά «ἐγώ εἰμι τό φῶς»! Τί ἐννοοῦσε ἄραγε;)


* Ὁ Ἰησοῦς τῶν προφητῶν
(Ὡς πρός τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ οἱ προφητεῖες γι᾽ Αὐτόν,
μέ τήν κατά πάντα ἐπαλήθευσή τους, ἀποτελοῦν μιά θαυμαστή ἀπόδειξη
τῆς θεότητός Του. Τά κείμενα αὐτά ἄς σημειωθεῖ ὅτι εὑρίσκονται μέχρι σήμερα
στά χέρια ὄχι τῶν φίλων ἀλλά τῶν ἐχθρῶν Του,
πού ἦταν ἀδύνατο νά τά παραποιήσουν ὑπέρ τοῦ Ἰησοῦ...)


* Οἱ Πατέρες τῆς ᾽Εκκλησίας γιά τόν Χριστό
(Ἀπό τόν πλοῦτο τῶν ἐξαίρετων συγγραμμάτων,
πού μᾶς ἄφησαν οἱ ἱεροί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας,
οἱ ὁποῖοι ἀγάπησαν καί μελέτησαν τό Πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ Θεανθρώπου
ὅσο ἐλάχιστοι ἄνθρωποι, ἐπιλέγουμε καί παραθέτουμε
μερικά χαρακτηριστικά δείγματα.)


* «Ἐγώ εἰμι»
(Κύριε, πέρασαν ἀπ᾽ τή γῆ πλῆθος διδάσκαλοι κι ὅλοι τους ὑποστήριζαν
πώς λέγαν τήν ἀλήθεια. Μονάχα Ἐσύ ὅμως εἶπες: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια».

Θέλησαν πολλοί νά δώσουνε τά φῶτα τους στόν κόσμο.
Δέν βρέθηκε ἕνας γιά νά ᾽πεῖ: «Ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου»...)


* Ὁ μέγας ἱεροεξεταστής
(Ὁ μύθος τοῦ «Μεγάλου Ἱεροεξεταστοῦ» περιέχεται
στό τελευταῖο καί ἀριστουργηματικό μυθιστόρημα τοῦ κορυφαίου
Ρώσσου λογοτέχνη Fyodor Dostoyefsky (1821-1881),
«ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΩΦ». Ἀναδημοσιεύουμε μικρό ἀπόσπασμα)


* Τί ἀπαντοῦν οἱ ἔφηβοι
(Ἔφηβοι μαθητές Γυμνασίου ἀπό τέσσερα Δημόσια Σχολεῖα
στό λεκανοπέδιο Ἀττικῆς, ἡλικίας δώδεκα ἕως δεκαπέντε ἐτῶν,
ἀπαντοῦν ἀβίαστα, αὐθόρμητα καί εἰλικρινά γιά τή σχέση τους μέ τό Χριστό
στό ἀκόλουθο ἐρωτηματολόγιο)


* Τί πιό μεγάλο...;
(Προσευχή)
   

Μόνιμες στήλες

 * ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης