ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
17/12/2021
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
21/11/2021
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό Τεῦχος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
17/12/2021
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
21/11/2021
Τεῦχος ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
12/01/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β΄


Ἐκκλησιαστικά Κατηχητικά Σχολεῖα

Χθές, σήμερα, αὔριο

Β´

 

«Ἡ ἀπόδοσις τῶν Κ.Σ. καθίσταται καταφανής
ἐκ τῆς ὅλης ἐμφανίσεως τοῦ μαθητοῦ τοῦ Κ.Σ»
(Μαρῖνος Γερουλᾶνος, Ἀκαδημαϊκός, Καθηγητής Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν).

 

«Ὅσοι καί ὅσες μετέχουν τῆς κινήσεως τῶν Κ.Σ.
διακρίνονται διά τήν ἐπίδοσίν των εἰς τά μαθήματα,
τήν χρηστότητα καί τό ἦθος των»
(Ἰω. Παπασταύρου, Καθηγητής τῆς Φιλοσοφικῆς σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ).

 

«Γλαῦκα εἰς Ἀθήνας θά ἐκόμιζε ὁ ἀποφαινόμενος
ὅτι ἡ ἀποστολή τῶν Κ.Σ εἶναι ὑψίστη»
(Ἰω. Σταματάκος, Καθηγητής τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν).

 

 

Ὅσο κι ἄν πολεμήθηκαν τά Κατηχητικά Σχολεῖα στή δεκαετία τοῦ 1940 καί 1950, ὅπως γράψαμε στό προηγούμενο ἄρθρο, δέ σταμάτησαν τό ἅγιο ἔργο τους. Ἄλλωστε ὑπῆρξαν καί πολύ ἐπίσημες φωνές, πού συμπαραστάθηκαν στήν ἐκκλησιαστική αὐτή διακονία πρός τούς νέους τῆς πατρίδος μας.

Ἀναφέρουμε στή συνέχεια δηλώσεις καί ὁμολογίες σπουδαίων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης προσωπικοτήτων, πανελληνίου κύρους, πού ὁμολόγησαν ἀπερίφραστα ὅτι τά Κ.Σ. ἐπιτελοῦν θαυμαστό ἔργο. Μπορεῖ οἱ σημερινοί νά μή γνώρισαν τά πρόσωπα ἐκεῖνα, ὅμως ἡ προσφορά τους ἔχει ἐπηρεάσει βαθύτατα τήν ἑλληνική ἐπιστήμη καί παιδεία.

Στό Δελτίο τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν (Χ.Ε.Ε.Λ.) ὑπ. ἀρ. 24 (Ὀκτώβριος 1951) καί ὑπ. ἀρ. 25 (Νοέμβριος 1951) δημοσιεύτηκαν δύο ἐκτενεῖς ἔρευνες μέ τίτλο «Τά Κατηχητικά Σχολεῖα – Βαρύνουσαι γνῶμαι», στίς ὁποῖες ἀριστεῖς τῆς ἑλληνικῆς διανοήσεως διατύπωσαν τήν κατεξοχήν ἔγκυρη γνώμη τους γιά τά Κ.Σ. Σημειώνουμε κάποια ἀποσπάσματα τῶν γνωμῶν αὐτῶν.

Ὁ Ἀκαδημαϊκός καί Καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Μαρῖνος Γερουλᾶνος ἔγραψε: «Ἡ ἀπόδοσις» τῶν Κ.Σ. «καθίσταται καταφανής ἐκ τῆς ὅλης ἐμφανίσεως τοῦ μαθητοῦ τοῦ Κ.Σ., ὅστις ἀμέσως διακρίνεται μεταξύ ἄλλων νέων. Ἀλλά καί μόνον ἀπό τῆς παιδαγωγικῆς πλευρᾶς ἐξεταζόμενον, θεωρῶ τό Κ.Σ. ὡς ἀπαραίτητον συμπλήρωμα τοῦ Δημοσίου Σχολείου». Ὁ Γεν. Ἐπιθεωρητής τῶν Μαθηματικῶν στή Μ. Ἐκπαίδευση Μιλτιάδης Γερμανός ἔγραψε: «Πρέπει οἱ κ.κ. Γυμνασιάρχαι καί καθηγηταί νά συνεργάζωνται εὐχαρίστως μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν Κ.Σ. καί νά προτρέπουν τούς μαθητάς νά φοιτοῦν εἰς τά Κ.Σ., τά ὁποῖα ὑποβοηθοῦν τά μέγιστα τό ἔργον τοῦ σχολείου, σήμερον πού ἡ ἀσέβεια, ἡ ἀναίδεια καί ἡ ἐγωπάθεια ἔχουν πλεονάσει». Ὁ Παιδαγωγός, Διευθυντής τοῦ Διδασκαλείου Μ. Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπόπτης τῆς Βαρβακείου Προτύπου Σχολῆς, Κων. Γεωργούλης δήλωσε: «Κρίνων τήν συμβολήν τῶν Κ.Σ. ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων, εὑρίσκω αὐτήν λίαν εὐεργετικήν».

Ὁ Ἀνώτατος Ἐκπαιδευτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Γεωργοῦντζος ἔγραψε: «Οἱ ἐκπαιδευτικοί ἔχομεν συμφέρον καί καθῆκον νά συνεργασθῶμεν κατά τόν πλέον στενόν καί ἐγκάρδιον τρόπον μέ τά Κ.Σ., βοηθοῦντες αὐτά εἰς τό ἔργον των καί ἐπικαλούμενοι τήν ἰδικήν των βοήθειαν εἰς τό ἔργον τοῦ σχολείου μας».

Ὁ Ἀκαδημαϊκός καί Καθηγητής τῶν Παιδαγωγικῶν Νικόλαος Ἐξαρχόπουλος, ἔγραψε: «Θεωρῶ ἀπαραίτητον ὅπως ὁ θεσμός τῶν Κ.Σ. ἐπεκταθῇ ὅσον τό δυνατόν εὐρύτατα παρ᾽ ἡμῖν, διότι ἔχει μεγίστην ἀνάγκην αὐτοῦ ἡ ἡμετέρα χώρα, ἕνεκα τῆς καταστάσεως, εἰς τήν ὁποίαν περιῆλθε ἡ Ἑλληνική κοινωνία καί τῆς ἀτελοῦς λειτουργίας τῆς ἐκπαιδεύσεως παρ᾽ ἡμῖν».

Ὁ Σπυρ. Μ. Καλλιάφας, Καθηγητής τῶν Παιδαγωγικῶν στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ἀπάντησε στό ἐρώτημα τῆς ἔρευνας: «Τό σχολεῖον, τό δημόσιον καί τό ἰδιωτικόν, ὀφείλουν νά διάκεινται πρός τό Κ.Σ. εὐμενῶς, ἀλλά καί ἐνεργότερον ἐνδιαφερόμενα περί αὐτοῦ νά βοηθοῦν δι᾽ ἔργων καί λόγων τήν περαιτέρω ἀνάπτυξιν αὐτοῦ».

Ὁ Ἀνώτατος Ἐκπαιδευτικός Σύμβουλος Ἀνδρ. Παπαγεωργακόπουλος καί μετέπειτα Καθηγητής Α.Π.Θ. ἔγραψε: «Τό Κ.Σ., διά τῆς καθόλου ἐργασίας αὐτοῦ, συντελεῖ σπουδαίως εἰς τήν ἐπίτευξιν τῆς διά τοῦ δημοσίου σχολείου ἐπιδιωκομένης μορφώσεως τῶν νέων. Διά τοῦτο πιστεύω ἰδιαιτέρως ἀναγκαίαν τήν ἵδρυσιν καί καλήν λειτουργίαν Κ.Σ.».

Ὁ Καθηγητής τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἰω. Παπασταύρου παρετήρησε: «Οἱ νέοι καί οἱ νέες πού μετέχουν τῆς κινήσεως τῶν Κ.Σ. διακρίνονται διά τήν ἐπίδοσίν των εἰς τά μαθήματα, τήν χρηστότητα καί τό ἦθος των».

Ὁ Καθηγητής τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἰ. Σταματάκος, παρετήρησε: «Γλαῦκα εἰς Ἀθήνας θά ἐκόμιζεν ὁ ἀποφαινόμενος ὅτι ἡ ἀποστολή τῶν Κ.Σ. εἶναι ὑψίστη. Διότι τό πρᾶγμα εἶναι ἐξόφθαλμον καί αὐταπόδεικτον».

Ὁ Ἀνώτατος Ἐκπαιδευτικός Σύμβουλος Δημ. Χατζῆς σχολίασε: «Εἶναι φανερόν ὅτι πρός οὐδέν τό ὑγιές καί χρήσιμον ἐν τῇ κοινωνίᾳ μας ἀντιστρατεύονται οἱ σκοποί καί αἱ ἐπιδιώξεις τῶν Κ.Σ., τά δέ ἔργα τοῦ Δημοσίου καί Κ.Σ. ἀλληλοσυμπληροῦνται».

Παρόμοιες γνῶμες διατύπωσαν, ἀπαντώντας στό ἐρώτημα πού τούς εἶχε τεθεῖ, καί οἱ Γεν. ἐπιθεωρητές Μ. Ἐκπαιδεύσεως Γ. Ἐμμανουήλ καί Κωνστ. Μπαλογιάννης, ὁ Τρύφων Παπαθανασίου, Γεν. Ἐπιθεωρητής στοιχ. Ἐκπαιδεύσεως, κ.ἄ.

Ὅμως εἶναι πολύ χαρακτηριστική καί ἡ ἔρευνα πού εἶχε κάνει γιά τά Κ.Σ. ἡ «Ἐλευθεροτυπία» τῆς 1.9.1977, δηλαδή τρία χρόνια πρίν ἀπό ἐκείνη πού εἶχε κάνει ἡ ἴδια ἐφημερίδα τήν 5 καί 7.11.1980, τήν ὁποία καί ἀναφέραμε στό προηγούμενο ἄρθρο. Ὅμως γιά τήν ἔρευνα τῆς «Ἐλευθεροτυπίας» τῆς 1.9.1977 κάνουμε λόγο στό ἑπόμενο.

                                                                                   ν. π. β.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης