ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (Νοέμβρ. 2011)


«Ἰδού ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων» (Ἀποκ. κα´ 3)

Τό μεγαλειῶδες ὅραμα τῆς Ἀποκαλύψεως φτάνει στό τέλος του. Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ αὐτοῦ τοῦ κόσμου χάθηκαν μπροστά στόν μέγα καί λευκό θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἀπόμειναν μόνον ἀνοικτά τά βιβλία τά γραμμένα μέ τίς πράξεις ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί χωριστά τό βιβλίο τῆς ζωῆς, μέ τά ὀνόματα ὅσων ἀξιωθοῦν ζωή αἰώνια.  
Ἡ παγκόσμια κρίση τελείωσε.
Ὕστερα ὁ θεόπτης ἀπόστολος μεταρσιώνεται στή θέα τῆς νέας γέννησης τοῦ κόσμου. Ἡ ἀνακαινισμένη ἀνθρωπότητα χρειάζεται κι ἕναν ἀνακαινισμένο κόσμο. Καινούργιο οὐρανό καί καινούργια γῆ καί πόλη καινή, πού κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό, ἀπό τόν Θεό γιά τόν ἄνθρωπο.
«Ἰδού ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων» (Ἀποκ. κα´ 3), ἡ νέα οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ!

Ἡ λέξη «καινός» καί «καινή» σημαίνει μιά καινούργια ἀρχή. Ὁ κόσμος θά γίνει κατάλληλο κατοικητήριο γιά τήν ἀνθρωπότητα, κι αὐτή κατάλληλη σκηνή γιά τό Θεό. Καί ἐνῶ ἐδῶ μιλάει γιά τό τέλος, ὅλη ἡ ἔκφραση σημαίνει ἕνα νέο ξεκίνημα, μιά καινούργια ἀρχή γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ἀλλά αὐτός φαίνεται νά εἶναι καί ὁ τελικός στόχος ὅλου τοῦ περιεχομένου τῆς Ἀποκαλύψεως.
Μέχρι τήν ἐποχή πού γράφεται ἡ Ἀποκάλυψη, ὅπως ἐπισημαίνουν, ἡ ὅλη φορά τῆς σκέψης τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ἐκ τῶν κάτω πρός τά ἄνω, ἀπό τή γῆ πρός τόν οὐρανό. Ὁ κόσμος καί ἡ ἱστορική πραγματικότητα εἶχαν καταντήσει ἀφόρητη τή διαμονή τοῦ ἀνθρώπου πάνω στή γῆ. Γι’ αὐτό μέ κάθε τρόπο (φιλοσοφικό, θρησκευτικό, μαγικό) ζητοῦσε τήν ἀπόσπαση ἀπ’ ἐδῶ καί τή φυγή πρός τόν οὐρανό καί τό ὑπερπέραν.
Στό στίχο αὐτό τῆς Ἀποκαλύψεως ἡ φορά εἶναι ἐντελῶς ἀντίστροφη. Δέν χρειάζεται ν’ ἀνεβεῖ ὁ ἄνθρωπος στούς οὐρανούς τῶν οὐρανῶν γιά νά βρεῖ ἀνάπαυση ἡ ψυχή του κοντά στό Θεό, ἀφοῦ ὁ ἴδιος στήνει τήν κατοικία Του μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀνθρωπότητα γίνεται ἡ οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ. Ἡ καινή πόλη κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ, στήν καινή γῆ. Ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ γίνεται ἡ νέα κάτω Ἱερουσαλήμ, τό ἐνδιαίτημα τοῦ Θεοῦ, ἡ συνεχής ἐπικοινωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπων.
Τό κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως δέν εἶναι μόνο ἐσχατολογικό, εἶναι ἤδη πραγματικότητα τοῦ παρόντος κόσμου, ὅπου ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ «ἐσκήνωσεν». Προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση ὡς σκηνή, ἔζησε σέ συνθῆκες στρατείας καί μάχης, πάροικος καί ξένος στόν παρόντα κόσμο. Κι ἐμεῖς εἴμαστε ὁμόσκηνοι τοῦ Θεοῦ καί συνοδοιπόροι. Ὁ ἱερός συγγραφέας της μακαρίζει ὅσους ἀκούουν καί μελετοῦν τήν Ἀποκάλυψη. Καί ἐνῶ ἀπό τούς πολλούς θεωρεῖται ἕνα βιβλίο ἀπειλῶν καί τιμωριῶν «τό διαχρονικό μήνυμά της συνοψίζεται σέ ἐννέα λέξεις: Πίστη, ἀγών, νίκη, μετάνοια, ὑπομονή, ἐλπίδα, ἀγάπη, ἁγνότητα, ἁγιασμός», πού περιέχουν δράση καί δύναμη. Καί μόνο γι’ αὐτό μπορεῖ νά γίνει τό σημαντικότερο πνευματικό μας μελέτημα στίς κρίσιμες σύγχρονες μέρες. Ἕνα βιβλίο διαχρονικό, διδακτικό, ἐνισχυτικό καί παρήγορο.
Ἀλλά ἡ προσέγγιση τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι τόλμημα, γι’ αὐτό χρειάζεσαι ὁδηγό νά ξέρει τό δρόμο, νά προλαβαίνει τά ἐρωτήματα, ν’ ἀνταποκρίνεται, νά σέβεται τήν πηγαία, τήν ἀπαιτητική ἀναζήτηση τοῦ ἀναγνώστη, τή βαθειά του ἐπιθυμία νά κατονοήσει «τί τό Πνεῦμα λέγει» στήν Ἐκκλησία καί στόν κάθε ἄνθρωπο.
Εὐλογία καί προνόμιο σ’ ἐμᾶς τούς σημερινούς ἀναζητητές τοῦ μυστικοῦ περιεχομένου της ἀποτελεῖ, ὕστερα ἀπό μακροχρόνια σπουδή καί ἐπίπονη προετοιμασία, ἡ τελευταία ἔκδοση τοῦ ἱεροῦ κειμένου τῆς Ἀποκαλύψεως, «Νικολάου Π. Βασιλειάδη, ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ἑρμηνεία-Σχολιασμοί-Πατερικές Γνῶμες-Διδάγματα», Ἐκδόσεις «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 2011.
«Στήν ἐργασία αὐτή – γράφει ὁ συγγραφέας του - πού τή θεωρήσαμε ὡς ταπεινή διακονία στό λαό τοῦ Θεοῦ, προσπαθήσαμε νά μήν ἐκθέσουμε δικές μας ἑρμηνεῖες ἤ ἀπόψεις, ἀλλά μόνο τίς θέσεις τῶν θεοφόρων Πατέρων. Αὐτῶν, πού ἡ χάρη τῆς θεολογίας τους τούς καθοδηγοῦσε ὥστε μέ δέος καί κατάνυξη, γονατιστοί καί πύρινοι, μέ ἱερή ἔκσταση καί ἁγία σιωπή νά ἀποδέχονται τά ἱερά μυστήρια.... Τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς ’Αποκαλύψεως γιά μᾶς τούς ἁμαρτωλούς εἶναι σκοτεινό καί μυστηριῶδες. Ὅμως γιά τούς Πατέρες, πού εἶναι οἱ σάλπιγγες τοῦ Θεοῦ Λόγου καί ἔχουν “νοῦν Χριστοῦ” εἶναι βιβλίο γεμάτο τρισήλιο φῶς... Θά μελετᾶται μέχρι πού νά ἀντηχήσει ἡ στοργική φωνή τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ:
“Ναί ἔρχομαι ταχύ, ἀμήν, ναί ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ”».

Σ’ αὐτή τήν ὑπέροχη κατακλείδα τοῦ ἱεροῦ κειμένου τῆς Ἀποκαλύψεως συνοψίζεται ἡ μυστική συνομιλία ὅσων ποθοῦν νά κατοικήσουν στήν καινή πόλη, στή «σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων».
                                                                                                                γ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης