ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013


Περιοδικό Ἡ Δράση μας, ἔτος ΝΒ', τ. 508 , ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Περιεχόμενα

 
* Οἱ δύο ἄνθρωποι
(Δύο ἄνθρωποι, ἡ κατεγνωσμένη τῇ ἁμαρτίᾳ καί ὁ συνόμιλος τοῦ Δεσπότου.
Δύο ἐπιδιώξεις, «ἡ μὲν λαβεῖν τὴν ἄφεσιν, ὁ δὲ λαβεῖν ἀργύρια».
Δύο κινήσεις, προσπίπτει ἡ γυνή τῷ Δεσπότῃ,
προσέρχεται ὁ μαθητής τοῖς παρανόμοις...)

*  Οἱ 7 λόγοι τοῦ Κυρίου ἐπί τοῦ Σταυροῦ
(Ἅγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου)

*  Ἐμᾶς τί θά μᾶς συγκλονίσει;
(...ἡ μορφή τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας,
στήν παγκόσμια ἱστορική μνήμη δέν ἔχει ξεχαστεῖ ἀπό πιστούς καί ἄπιστους.
Στή φετινή της ἱερή μνήμη, δύο φορές μέσα στό μήνα Ἀπρίλιο,
γεννιέται ἔντονο τό ἐρώτημα:
Ἐμᾶς τί θά μᾶς συγκλονίσει;
Τί θά μᾶς φέρει σέ συναίσθηση;)

*  Βαϊοφόρος, μικρό σχόλιο στή βυζαντινή εἰκόνα
( ...ἡ ὀρθόδοξη εἰκονογραφία μᾶς χειραγωγεῖ φιλάνθρωπα
στό βαθύτερο νόημά του μέ τό δικό της μοναδικό, αἰσθητικό καί θεολογικό τρόπο.
Εἰκονίζει τό γεγονός. Συμπυκνώνει τό χρόνο. Διευρύνει τό χῶρο.
Ἐμβαθύνει διά τοῦ συμβολισμοῦ στό τελούμενο. Συγκινεῖ καί χαροποιεῖ τόν πιστό...)

*  «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου...»
(Διά ξύλου - τοῦ δένδρου τῆς γνώσεως
- ὁ Ἀδάμ ἔχασε τήν κοινωνία του μέ τόν Θεό.
Μέ ἕνα ἄλλο ξύλο, τό σταυρό, ἐπανευρίσκει ὁ ἄνθρωπος
τόν Παράδεισο τῆς τρυφῆς...)


*  Ἡ ὑπέρτατη θυσία
(ποίημα)

*  Μυστικός Δεῖπνος
(ποίημα)

*  Ἐκ τοῦ χειρογράφου...
(Ἡ Παναγία, ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου, ἐμφανισθεῖσα πολλάκις εἰς πολλούς Ἁγίους εἶπεν:
«Ἐπειδή μοῦ ἀρέσουν ὑπερβαλλόντως οἱ ὡραῖοι ὕμνοι τῶν 24 οἴκων,
θά ἀγαπῶ, καί θά φυλάττω πάντα Χριστιανόν,
ὅστις θά μέ χαιρετίζῃ ἅπαξ τῆς ἡμέρας μέ τούς ὕμνους τούτους...)

*  «Ἡ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας»
(«Ἡ Γῆ τῆς ἐπαγγελίας» ἀναπαύει ὅλους τούς «προστρέχοντας πρός αὐτήν».
Κανείς δέν φεύγει «κατῃσχυμμένος». Κι ἐνῶ ὅλα τά ὄνειρα
γιά τήν κατάκτηση ἐπίγειων παραδείσων καταλήγουν σέ σκοτεινούς ἐφιάλτες,
«ἡ Γῆ τῆς ἐπαγγελίας» παραμένει
ὁ γλυκασμός τῶν Ἀγγέλων καί τῶν θλιβομένων ἡ χαρά...)


*  Ἡ εὐτυχία δέ γράφεται μέ €
(ἀφήγημα)

*  Πνεῦμα ἄλαλον
(...ὁ πατρο-Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ περιπλανώμενος ἐκεῖνος ἅγιος καλόγερος
- φωτιστής τοῦ Γένους, πρίν ἀπό 250 χρόνια ἔλεγε:
«Θά ἔρθει ἐποχή πού θά μᾶς κυβερνοῦν τά ἄλαλα καί τά μπάλαλα»...)


*  Πόσο χῶρο ἔχει ἀφήσει στό... Θεό ἡ πρόοδος τῆς ἐπιστήμης;
(Οἱ ἐπιστημονικές θεωρίες προσπαθοῦν νά ἐξηγήσουν
ὅσο τό δυνατόν περισσότερα καί ὁ «Θεός» καλύπτει τά ἐναπομείναντα κενά.
Καί ὅταν τά κενά καταληφθοῦν ἀπό ἀκριβέστερες θεωρίες,
τότε μοιάζει «ὁ Θεός» νά χάνει τό στενάχωρο κατάλυμα πού τοῦ ἑτοιμάσαμε...)


*  Ὁ ἄβολος ὁρισμός ἑνός «ἀπίστου»...
(...«Θά διαλέγατε τόν Ἀλλάχ σας, πού σᾶς λέει νά μέ σκοτώσετε
γιά νά μπορέσετε νά πᾶτε στόν Παράδεισο ἤ τόν Ἰησοῦ μου,
πού μοῦ λέει νά σᾶς ἀγαπῶ γιατί θά μέ πάρει στόν Παράδεισο
καί θέλει νά εἶστε καί ἐσεῖς μαζί μου;»...)


*  Τό κλειδί γιά ὅλες τίς κλειδαριές
(Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τή συγκεντρωμένη δύναμη πού κρύβει ἡ ὑπομονή,
ἀφοῦ καί ὅποια ἀπρόσμενη δυσκολία, ὅποιος πειρασμός, ὅποια ἀναποδιά,
ὅποια ἀποτυχία στή ζωή ὑποτάσσεται στήν ὑπομονή καί ξεπερνιέται μέ αὐτή...)


*  «Τραγούδια τῶν κρατητηρίων»
(Ἕνα μικρό δεῖγμα τῆς ἀδούλωτης κυπριακῆς ψυχῆς
μᾶς δίνουν καί τά ποιήματα ἑνός ἀπό τούς κρατούμενους
στίς φυλακές τῆς Ἀποικιοκρατίας.)

*  Τό Κυπριακό πρόβλημα (α΄)
(Τό κυπριακό πρόβλημα στήν πορεία ὅμως τοῦ χρόνου
ἐξελίχτηκε σ᾽ ἕνα μείζονος σημασίας οἰκουμενικό πρόβλημα,
πού συνδέθηκε μέ τήν ἐφαρμογή τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων
καί ἔγινε ἡ λυδία λίθος πού κρίνει καί δοκιμάζει
τό ἠθικό ἐπίπεδο τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς...)


*  Τό Ὕδωρ τό ζῶν
(Ἀληθινό περιστατικό)
   

Μόνιμες στήλες

* Γράμματα στή Σύνταξη

* Παρεμβάσεις

 * ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης