ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
12/01/2017
ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
27/02/2014
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
12/01/2017
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό νέο Τεῦχος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
02/05/2012
Μόλις κυκλοφόρησε DVD μέ ὅλη τήν ὕλη τῶν 50 ἐτῶν καί πλῆρες ψηφιακό Εὑρετήριο. Συνοδεύεται ἀπό Βιβλίο-Εὑρετήριο
Mailing list
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενήμεροι

Τεῦχος Νοεμβρίου 2012


Περιοδικό Ἡ Δράση μας, ἔτος ΝΑ', τ. 503 , ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012Περιεχόμενα

 
* «Θαρσεῖτε»
(Ἔχετε θάρρος, παιδιά μου˙ μήν ἀπογοητεύεσθε˙
μήν ἀπελπίζεσθε ἀπό τίς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς˙ μήν ἀποθαρρύνεσθε˙
Ἐγώ εἶμαι παρών. Ἐγώ ὁ Διδάσκαλός σας˙ Ἐγώ ὁ Φίλος σας˙
Ἐγώ ὁ Λυτρωτής καί Σωτήρας σας˙ Ἐγώ ὁ Παντοκράτωρ...)

* Ὤ, καιροί! ὤ, ἤθη!
(Τό δηλητήριο τῆς πανθρησκείας κυκλοφορεῖ ἤδη ἐλεύθερα
καί στά Δημοτικά σχολεῖα τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδος...)


* Φῶς ἀπ᾽ τό σκοτάδι
(Χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη στούς τυφλούς ἀδελφούς μας,
διότι ἀναδεικνύουν τόν πλοῦτο τῶν δυνάμεων, πού κρύβει μέσα του ὁ ἄνθρωπος,
διότι μᾶς διδάσκουν πῶς νά βλέπουμε
καί νά ὁραματιζόμαστε μέ τόν νοῦ καί τήν καρδιά...)


* Μέ τήν πολυτέλεια τοῦ πνεύματος
(...ἡ ἐσωτερική ἐργασία τῆς Παρθένου,
ὁ στολισμός τοῦ κρυπτοῦ τῆς καρδίας της ἀνθρώπου
μέ τό ἄφθαρτο καί πολυτελές πνεῦμα τῆς ἡσυχίας καί πραότητος,
προσέδιδε καί στό ἐξωτερικό της σχῆμα καί στήν ὅλη της πολιτεία
μιά ὑψηλή, ἐπίσημη, εὐγενική, βασιλική θεωρία...)


* Σχόλιο στήν εἰκόνα τῶν Εἰσοδίων
(Ἀτενίζοντες, κατανοοῦντες καί προσκυνοῦντες
τήν ἱερή εἰκόνα τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου «αὐτῇ καί ἡμεῖς»
– ὅπως μᾶς παρωθεῖ τό ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς –
«μεγαλοφώνως βοήσωμεν·
Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις».)


* Ὕφεση καί ἀνάταση
(...λόγος στηριγμοῦ καί παιδαγωγίας πάνω στό ἐπώδυνο
καί ἰδιαίτερα σήμερα ἐπίκαιρο θέμα τῆς πτωχείας καί τῆς διαχείρισης τοῦ πλούτου
ἀκούγεται στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῶν τεσσάρων Κυριακῶν τοῦ Νοεμβρίου)

* Γεώργιος Λ. Καφοῦρος (1923-2012)
   («Ἦν τις λεγόμενος ἀββᾶς Παμβώ. Καί περί τούτου λέγεται ὅτι τρία ἔτη ἔμεινεν αἰτούμενος
τόν Θεόν καί λέγων· Κύριε, μή δοξάσῃς με ἐπί τῆς γῆς. Καί οὕτως ἐδόξασεν αὐτόν ὁ Θεός,
ὥστε μή δύνασθαί τινα ἀτενίσαι καί ἰδεῖν τό πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τῆς δόξης ἥν εἶχεν»)

* Πῶς κατελήφθη ἡ Θεσσαλονίκη
(Στή λαμπρή 100ή ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν πόλεων τῆς Μακεδονίας,
μέ κορυφαία τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης, ἀναδημοσιεύουμε
ἀπό τίς «Σημειώσεις» πολεμικοῦ ἀνταποκριτῆ,
στό πρῶτο δισεβδομαδιαῖο περιοδικό-ἐφημερίδα τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδος, «ΕΛΛΑΣ»,
τά σχετικά μέ τήν μέχρι τῆς Θεσσαλονίκης προέλαση τῶν Βουλγάρων,
ἀλλά καί τήν ὅλη συμπεριφορά τῶν τότε «συμμάχων»,
συμβάλλοντας στήν ἱστορική ἀλήθεια,
μέ τήν αὐθεντική περιγραφή αὐτόπτη μάρτυρα...)


* Στόν «ποιητή καί μάρτυρα ἀντάμα»
(ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΜΑΒΙΛΗ
–100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ)

* Γιά τίς δύσκολες ὧρες τῶν θλίψεων
(...Πολύ θά μᾶς βοηθήσουν στίς δύσκολες πραγματικά ὧρες
οἱ γνῶμες μερικῶν μεγάλων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας,
πού δοκίμασαν κι αὐτοί πολλές θλίψεις στή ζωή τους...)

* Ὁ στόλος τοῦ Αἰγαίου Β΄
(Οἱ μονάδες τοῦ ἐχθροῦ ἦταν ἀξιόλογες καί
ἀρτιότερα ἐξοπλισμένες ἀπό τίς ἀντίστοιχες ἑλληνικές.
Οἱ βολές ὅμως τῶν Τούρκων πυροβολητῶν ἦταν ἐκπληκτικά ἄστοχες.
Ἔπεφταν 400 μέ 1.000 μέτρα ἔξω ἀπό τά ἑλληνικά πλοῖα
καί ἔπλητταν τή θάλασσα, ἐνῶ τά ἑλληνικά πληρώματα
ὑποδέχονταν τά βλήματα τῶν Τούρκων ζητωκραυγάζοντας.)


* Τό πρόβλημα τοῦ ἐλλειμματικοῦ σεβασμοῦ Β΄
(Συνιστοῦμε στούς ἀναγνῶστες μας νά προσέξουν ἰδιαίτερα τό ἄρθρο.
Κάνει σαφή λόγο γιά τά τεράστια λάθη κατά τήν ἔνταξή μας στήν Ε.Ο.Κ.
καί τήν ἀποδοχή μας τῆς Συνθήκης τῆς Λισαβώνας, πού ἔθεσε ὑπό εὐρωπαϊκό κλοιό
τά ἐθνικά μας συμφέροντα. Καί πῶς ἡ Ε.Ε. ἅλωσε συνταγματικῶς
τούς εὐρωπαϊκούς λαούς μέ τήν ὁλοσχερή κατάργηση τῶν ἐθνικῶν τους συνταγμάτων.
Τονίζει ὅτι τό ἑνιαῖο Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα ἀγνόησε συστηματικά
καί προκλητικά τίς εὐρωπαϊκές ἱστορικές καταβολές·
ἀγνοήθηκε ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ρώμη, τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.
Ὑπογραμμίζει τί σημαίνει ἡ πραξικοπηματική ἔνταξη τῆς χώρας μας
στό τοκογλυφικό καί ἀπανθρώπως ληστρικό ΔΝΤ.
Καί τέλος ἀναφέρει τίς κυριότερες διατάξεις τοῦ Συντάγματός μας,  οἱ ὁποῖες παραβιάστηκαν.
)

* Ἀπό τό παρόν στό παρελθόν
(Οἱ Ἕλληνες «τῆς κρίσης», καθώς τή ζοῦμε,
βρισκόμαστε μπρός σέ μιά ἐκτός τῆς ἱστορικῆς μας ὕλης πραγματικότητα.
Βέβαια ὁ ποιητής τοῦ «Κρυφοῦ σχολειοῦ» Ἰ. Πολέμης
βάζει μπροστά στά μάτια μας τήν ἀγαπητή εἰκόνα τῶν σκλαβόπουλων,
πού ἄκουαν μαγεμένα ἀπό τόν παπαδάσκαλο
«τί ἔχασαν, τί ἔχουν, τί τούς πρέπει».
Σήμερα ὅμως ἡ τριλογία ἔχει περιορισθεῖ ἀσφυκτικά!..)


* «Μακάριοι οἱ πτωχοί»
(Σήμερα πού τά οἰκονομικά θέματα γεμίζουν σχεδόν
τά πρωτοσέλιδα τῶν ἐφημερίδων καί οἱ ἄνθρωποι ὅλο καί πιό συχνά
ἀντιμετωπίζονται σάν μηχανές πού παράγουν χρήματα,
σήμερα πού ὁδεύουμε πρός μία παγκόσμια κυριαρχία (δικτατορία) τοῦ κεφαλαίου,
ὁ λησμονημένος λόγος τοῦ Εὐαγγελίου «Μακάριοι οἱ πτωχοί»
ἀκούγεται ἄν μή τί ἄλλο... παράδοξος.)


* Τό σωμάτιο Higgs καί ἡ σημασία του
(Μόλις τά τελευταῖα 20 χρόνια ...
διαπιστώθηκε ὅτι τό πολύ μικρό καί τό πολύ μεγάλο συνδέονται.
Καί τά συμβαίνοντα σέ μία μικρότατη περιοχή,
γύρω ἀπό τό σημεῖο σύγκρουσης δύο μεγάλης ἐνεργείας πρωτονίων,
δίδουν πληροφορίες γιά τό πῶς δημιουργήθηκε τό μεγαλειῶδες σύμπαν
καί τί συνέβη τίς πρῶτες στιγμές τῆς Δημιουργίας!)


* Ἑλληνική φιλοσοφία καί χριστιανισμός (α΄)
(Χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα κειμένου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
«Περί τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ὡς παιδαγωγοῦ τῶν Ἑλλήνων πρός τόν χριστιανισμόν»,
ὑπογεγραμμένο «ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Ἰουνίου 1896».)

* Μαρτύρων καί ἡρώων ἀθανάτων μνήμη
(Ποίημα)

* Χάρτης χωρίς τήν Ἑλλάδα
έ χάρτη στό πλέον ἐπίσημο ἐμπορικό στέκι τοῦ London 2012,
στό κέντρο τοῦ Λονδίνου, στό Hyde Park,
ἐκεῖ ὅπου συνέρρεαν καί ἀκόμη συρρέουν κατά χιλιάδες
οἱ λάτρεις τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων,
ἡ κοιτίδα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἡ χώρα μας,
εἶχε βγάλει φτερά καί εἶχε πετάξει!...)


* Ἐάν ὁ Ἔλγιν ἦταν
(Θαυμᾶστε τούς καλλιτέχνες πῶς φέρνουν τούς ἄλλους λαούς τῆς Εὐρώπης
μπροστά στό μέγεθος τῆς ΚΛΟΠΗΣ
πού ἔκανε ὁ Ἔλγιν στή χώρα μας...)

Μόνιμες στήλες

* Γράμματα στή Σύνταξη

* Παρεμβάσεις

 * ᾽Απόψεις καί σκέψεις

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Περιοδικό “Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ”
Μαυρομιχάλη 32, Τ.Κ. 10680
Αθήνα
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

active³ 4.7 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης